Naturalne sposoby na poprawę Urody (Uroda Porady)


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/irresistible/single.php on line 13
// Grudzień 19th, 2010 // Uroda

Uroda Porady

Gałka muszkatołowa surowa oraz mleko  stosuje się na obszarze zagrożonym lub zmienionym pryszczami.  To działa jak magia.  Pryszcz powinien zniknąć bez pozostawienia znaku. Propozycje jakie można znaleźć w miejscach takich jak salony urody wrocław to na pewno dobry wybór na odnalezienie własnych recept na naturalne piękno…

2. Make a paste by mixing 3 tablespoons of honey and 1 teaspoon of cinnamon powder. Dodać pastę przez zmieszanie 3 łyżki miodu i 1 łyżeczka cynamonu w proszku. Apply this paste on the pimples before sleeping and wash it next morning with warm water. Zastosuj tę pastę na pryszcze przed snem i rano umyć ciepłą wodą. Repeat for two weeks, pimples will disappear forever. Powtórz dwa tygodnie, pryszcze znikną na zawsze.

3. Apply a mixture of 1 teaspoon lemon juice and 1 teaspoon cinnamon powder. Stosowanie mieszaniny 1 łyżeczka soku z cytryny i 1 łyżeczka cynamonu w proszku.

4. Make orange peel paste by grinding it in some water. Dodać skórkę pomarańczową wklej poprzez rozdrabnianie w wodzie. Apply on and around pimples. Zgłoś się i okolice pryszcze.

5. Rub fresh garlic on and around pimples. Rub świeżego czosnku na i wokół pryszcze. Pimples will disappear without a mark with regular applications. Pimples zniknie bez znaku regularnych aplikacji.

6. Mix 1 tablespoon groundnut oil with 1 tablespoon fresh lime juice to prevent formation of blackheads and pimples . Mix 1 łyżka oleju z orzeszków ziemnych 1 łyżka słodkiej z sokiem z cytryny, aby zapobiec tworzeniu się zaskórników i wyprysków.

7. Apply fresh mint juice over the face every night for the treatment of pimples, insect stings, eczema, scabies, & other skin infections. Zastosuj świeże dobry sok na twarzy każdej nocy w leczeniu wyprysków, użądlenia owadów, wyprysk, świerzb, i innych infekcji skóry.

8. Ground drumstick pods and leaves and mix mixed with fresh lime juice, and apply on pimples. strąków Ground podudzie i liści i mix miesza się z soku z limonki, i nanieść w pryszcze. This is also good for blackheads and dark spots. Jest to również dobre dla zaskórników i ciemnych plam.

9. Apply a paste of fresh fenugreek leaves over the face every night for 10-15 minutes and washed with warm water. Stosowanie pasty świeżych liści kozieradki na twarzy każdej nocy przez 10-15 minut i przemywa ciepłą wodą. This will prevent pimples, blackheads, and wrinkles. Zapobiegnie to pryszcze, wągry, i zmarszczki.

10. Mix groundnut oil with an equal amtount of fresh lime juice and apply on face. olej arachidowy Mix z równą amtount świeżego soku z limonki i stosować na twarz. leave for 10-15 minutes and wash. pozostawić na 10-15 minut i zmyć. It may be applied daily to prevent formation of blackheads and pimples. Może być stosowany codziennie, aby zapobiec tworzeniu się zaskórników i wyprysków.

11. Apply juice of raw papaya (including the skin and seed) on swelling pimples. Zastosuj surowego soku z papai (w tym skóry i nasion) na pryszcze obrzęk.

12. Apply fresh lime juice mixed to a glass of boiled milk as a face wash for pimples, blackheads, and cracked skin. Zastosowanie soku z limonki mieszany do szklanki przegotowanej mleka do mycia twarzy na pryszcze, wągry, a skóra popękana.

13. Mix lime juice and rose water in equal portions. Mix sok z limonki i róża wody w równych częściach. Apply on affected area. Zastosuj na zagrożony teren. Wash it off after 20-30 minutes with lukewarm water. Zmyć po 20-30 minutach letnią wodą.

14. Apply ripe tomatoes pulp on pimples and kept upto 1 hour, then wash. Zastosuj dojrzałe pomidory masy na pryszcze i przechowywane upto 1 godziny, następnie umyć.

15. Make a paste of roasted & powdered pomgranate skin with fresh lime juice and apply over boils, pimple, blackheads and whiteheads. Dodać pastę z pieczonych i sproszkowane pomgranate skórze świeży sok z limonki i nakładać na czyraki, pryszcze, wągry i whiteheads.

16. Apply grated potatoes as poultice to treat skin blemishes, wrinkles, boils, pimples, blackheads, whiteheads , etc. Zastosuj ziemniakami jako okład do leczenia przebarwień, zmarszczek, czyraki, pryszcze, wągry, whiteheads, itp.

17. Make a paste of sandalwood with rose water. Dodać pastę z drzewa sandałowego z wody różanej. Apply on affected area. Zastosuj na zagrożony teren. Wash it off after 20-30 minutes with lukewarm water. Zmyć po 20-30 minutach letnią wodą.

18. Make a paste of ground radish seeds with water and apply on face to remove blackheads. Dodać pastę z nasion rzodkiewki ziemię z wodą i nałóż na twarz, aby usunąć zaskórniki.

19. Apply a paste of ground seasame seeds with water as poultice for inflammation of the skin due to allergies, skin rashes, and pimples. Stosowanie pasty z nasion seasame ziemi z wody jako okład na zapalenie skóry z powodu alergii, wysypki skórne i pryszcze.

20. Apply a paste of fresh fenugreek leaves in water over the face every night and washed with warm water in the morning for preventing pimples, blackheads, whiteheads, dryness, and wrinkles. Stosowanie pasty świeżych liści kozieradki w wodzie na twarzy każdej nocy i przemywa ciepłą wodą w godzinach porannych do zapobiegania pryszcze, wągry, whiteheads, suchość i zmarszczki.

21. Apply a decoction on the face, made by boiling 1 teaspoon fenugreek (dana methi, methi) seeds in 1 liter water for a few of minutes for preventing pimples, blackheads, dryness, and wrinkles. Stosowanie wywaru na twarzy, przez wrzenia 1 łyżeczka kozieradki (dana methi, methi) nasion na 1 litr wody przez kilka minut w celu zapobiegania pryszcze, wągry, suchość i zmarszczki.

22. Make a paste of ground orange peel with water. Dodać pastę skórki pomarańczowej ziemi wodą. Apply on affected area. Zastosuj na zagrożony teren. Wash it off after 20-30 minutes with lukewarm water. Zmyć po 20-30 minutach letnią wodą.

23. Make a paste of salt in vinegar. Dodać pastę sól w occie. Rub it on the pimples. Rub to na pryszcze. Wash it off after 20-30 minutes with lukewarm water. Zmyć po 20-30 minutach letnią wodą.

24. Make a paste of turmeric powder in mint juice. Dodać pastę kurkuma w proszku sok z mięty. Apply on affected area. Zastosuj na zagrożony teren. Wash it off after 20-30 minutes with lukewarm water. Zmyć po 20-30 minutach letnią wodą.

25. Make a paste of neem leaves with turmeric powder. Dodać pastę z liści neem z kurkumy. Apply on affected area. Zastosuj na zagrożony teren. Wash it off after 20-30 minutes with lukewarm water. Zmyć po 20-30 minutach letnią wodą.

26. Apply of fresh mint juice over face every night to cure pimples or Zastosuj świeżego soku dobry na twarzy każdej nocy do leczenia wyprysków lub

PIMPLES: Pryszcze:
Three tablespoons of Honey and one teaspoon of cinnamon powder paste. Trzy łyżki miodu i łyżeczkę cynamonu w proszku pasty. Apply this paste on the pimples before sleeping and wash it next morning with warm water. Zastosuj tę pastę na pryszcze przed snem i rano umyć ciepłą wodą. If done daily for two weeks, it removes pimples from the root. Jeśli jest to wykonywane codziennie przez dwa tygodnie, usuwa pryszcze od korzenia.

TOOTHACHE: Ból zęba:
Make a paste of one teaspoon of cinnamon powder and five teaspoons of honey and apply on the aching tooth. Dodać pastę jednej łyżeczki cynamonu w proszku i pięciu łyżeczki miodu i stosować na bóle zębów. This may be applied 3 times a day till the tooth stops aching. To może być stosowana 3 razy dziennie, aż ból zębów zatrzymuje się.

BAD BREATH: Nieświeży oddech:
People of South America, first thing in the morning gargle with one teaspoon of honey and cinnamon powder mixed in hot water. Ludzie w Ameryce Południowej, pierwszą rzeczą, w gardło rano z jedną łyżeczką miodu i cynamonu w proszku miesza się w gorącej wodzie. So their breath stays fresh throughout the day. Więc pozostaje świeży oddech przez cały dzień.

HAIR SPECIAL: HAIR SPECIAL:
Hair has been since ages been the crowning glory of a woman! Włosy były od wieków było ukoronowaniem kobietą! It is considered as the most important sign of beauty for women. Jest uważany za najważniejszy znak piękna dla kobiet. As for the skin, some women are blessed with naturally healthy and lustrous hair. Co do skóry, niektóre kobiety są obdarzone włosy naturalnie zdrowe i błyszczące. However, for those who need to take extra special efforts to tend hair, here are a few tips on how to achieve the best results. Jednak dla tych, którzy powinni dołożyć wszelkich starań w celu specjalne raczej do włosów, oto kilka wskazówek, jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Causes of hair problems Przyczyny problemów z włosami

* Over exposure to the sun and polluted atmosphere dries the hair, burns the hair roots, and weakens the scalp. Ponad ekspozycji na słońce i zanieczyszczone atmosfera wysusza włosy, poparzenia korzeni włosów, i osłabia skórę głowy.
* Excessive use of artificial drier also damages the hair. Nadmierne stosowanie sztucznych włosów również odszkodowanie za włosy.
* Predominance and vitiation of the Vata Dosha and Pitta Dosha in the body also causes damage to the hair roots, resulting into premature graying and balding. Dominacja i Unieważnienie Vata i Pitta dosha dosha w organizmie powoduje także uszkodzenia korzeni włosów, prowadzące do przedwczesne siwienie i łysienie.
* Excessive anxiety, mental stress and tensions also vitiate the Doshas, resulting into hair fall. Nadmierny lęk, stres psychiczny i napięcia także naruszyć doshas, prowadzące do wypadania włosów.
* Nutritional deficiencies, such as a diet deficient of vitamins, proteins and essential amount of oils / ghee also cause dry and double stranded hair. niedobory pokarmowe, takie jak diety ubogiej w witaminy, białka i niezbędnych ilości olejów / ghee także powodować suchość i dwuniciowego włosów.
* Hormonal changes in pregnancy and menopause also cause mild to moderate hair loss. Zmiany hormonalne w czasie ciąży i menopauzy również powodować łagodne do umiarkowanego wypadanie włosów.
* Organic diseases, such as thyroid imbalance, use of strong medicines, especially antibiotics and diet pills, chronic infections and allergies, chemical treatment to the hair, such as use of artificial hair dyes, cosmetic hair treatment such as straightening, and perming, etc., cause damage to hair. choroby organiczne, takie jak brak równowagi tarczycy, stosowania silnych leków, zwłaszcza antybiotyków i tabletek odchudzających, przewlekłe infekcje i alergie, obróbkę chemiczną do włosów, takie jak stosowanie sztucznych barwników do włosów, kosmetyki do włosów, takie jak prostowanie, i trwała, itp. , spowodować uszkodzenie włosów.

Tipa for hair fall, dandruff and gray hair : Tipa na spadek włosów, łupież i siwe włosy:

* For thick, strong glossy hair, the roots must be firm and the scalp should be healthy and well nourished. Na grube, mocne włosy błyszczące, korzenie muszą być mocne i skóry głowy powinny być zdrowe i dobrze odżywione. This can be achieved by regular application of oil over scalp and hair. Można to osiągnąć poprzez regularne stosowanie oleju na skórę głowy i włosy. Coconut oil is the best oil and has been successfully used in India over centuries. Olej kokosowy jest najlepszy olej i był z powodzeniem stosowany w Indiach w ciągu wieków.
* Massage with Bhringaraj and Brahmi oils also helps in making hair lustrous and darkening the hair. Masaż Bhringaraj i brahmi oleje pomaga w podejmowaniu włosy błyszczące i ciemne włosy.
* For gray hair, regular weekly application of paste of henna , three myrobalans, and purified iron calx is helpful. Do siwych włosów, regularne tygodniowe stosowanie pasty z henny , trzy myrobalans i oczyszczono wapno żelaza jest bardzo pomocna.
* For dandruff, paste of powder of chebulic myrobalan (Haritaki) and mango seed should be applied regularly. W przypadku łupieżu, pasty proszku chebulic myrobalan (Haritaki) i nasion mango powinny być stosowane regularnie.
* It is better to wash hair with natural herbal infusions or decoctions such as decoction of Aritha (), Amalaki (Emblica officinalis) and Shikakai. Lepiej jest do mycia włosów naturalnych naparów ziołowych lub odwary, takich jak wywar z Aritha (), amalaki (Emblica officinalis) i Shikakai.
* While washing the hair, it is best to use warm water and a cool rinse, because the cold water acts as an astringent and tightens the hair roots. Podczas mycia włosów, najlepiej jest korzystać z ciepłej wody i płukać chłodnym, ponieważ zimna woda działa jako środek ściągający i napina cebulki włosów.
* A balanced diet rich in proteins, minerals and vitamins; especially iron, sulfur, zinc, B complex, and vitamin C as well as essential fatty acids is important to maintain health and luster of hair. Zrównoważona dieta bogata w białka, minerałów i witamin, zwłaszcza żelaza, siarki, cynku, B kompleks, witaminy C i jak niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe ważne jest utrzymanie zdrowia i połysku włosów.
* In cases of severe hair loss, nasal medicine should be employed using Nimba Taila (oil of margosa) in the dose of 2 drops in each nostril once daily. Ostre wypadanie włosów, nosa lek powinien być zatrudniony przy Nimba Taila (ropa naftowa margosa) w dawce 2 kropli do każdego otworu nosowego raz na dobę.
* Powder of three myrobalans (Triphala powder) should be taken in the dose of 2-3 GMs daily along with honey and ghee as internal medication. Proszek z trzech myrobalans (proszek Triphala) powinny być podejmowane w dawce 2-3 MG codziennie wraz z miodem i ghee wewnętrznych lek.
* An egg yolk added gives natural protein and sulphur boost. Żółtka dodał daje naturalne białko i siarki doładowania. Yogurt can also soften the hair is used with these rinses. Jogurt może zmiękczyć włosy są używane wraz z tymi płukań.
* Henna mixed with black coffee or burgundy wine not only darkens the hair, but also imparts it a rich look and a smooth feel. Henna miesza się z czarnej kawy lub wina Burgundii nie tylko przyciemnia włosy, ale również nadaje jej bogaty wygląd i płynne czuć.

Premature graying of Hair Przedwczesne siwienie włosów
Amla should be cut into pieces, dried and boiled in coconut oil till the solid matter becomes like charred dust and this oil is very valuable in preventing greying and hair pigmentation; The water in which dried amla pieces are soaked overnight is also nourishing for the hair; A teaspoon of amla juice mixed with a teaspoon of almond oil or a few drops of lime juice, should be massaged on the scalp; Apply fresh juice of the leaves of Amaranth (chulai-ka-saag) which will also keep the hair soft. Amla należy pociąć na kawałki, suszone i gotowane w oleju kokosowym aż do stałych staje się jak zwęglone kurz i olej ten jest bardzo cenny w zapobieganiu siwienie i pigmentacji włosów, woda, w której są suszone kawałki Amla jest moczony przez noc odżywczy dla włosów ; łyżeczce soku Amla miesza się z łyżeczką oleju migdałowego lub kilka kropli soku z limonki, powinno się masować na skórze głowy, stosuje świeży sok z liści Amaranth (chulai-ka-saag), które będzie mieć także włosy miękkie .

Hair Loss Łysienie
Home Remedies: Soak two tablespoons of fenugreek (methi) seeds overnight in water, ground the softened seeds into a fine paste in the morning and apply on scalp, leave it on for half an hour and then wash hair with soapnut (reetha) solution or shikakai ; The use of a teaspoon of fresh lime juice for the last rinse, while washing the hair, is beneficial and it will leave the hair glowing and will remove stickiness and prevent dandruff ; To a mug of water mix two tablespoons of malt vinegar, after shampoo rinse the hair with it ; Washing the hair twice a week with green gram (mung) powder mixed in curd is ver useful ; Dandruff can be removed by massaging the hair with curd or with a few drops of lime juice mixed with amla juice. Strona główna Środki zaradcze: Namoczyć dwie łyżki kozieradki (methi) nasion przez noc w wodzie, ziemi złagodził nasion na drobny wklej rano i stosowane na skórę głowy, pozostawić na pół godziny, a następnie umyć włosy soapnut (reetha) rozwiązania lub shikakai; Korzystanie z łyżeczką soku z limonki do ostatniego płukania, podczas mycia włosów, jest korzystne i nie pozostawi włosy świecące i usuwa łupież i zapobiec lepkości, do kubka z wodą zmieszać dwie łyżki octu słodowego, po spłukać szampon do włosów z nim; Mycie włosów dwa razy w tygodniu z zielonym gram (mung) proszek miesza się w skrzep jest ver przydatne; Łupież może być usunięty przez masażu włosów z twarogu lub z kilkoma kroplami soku z limonki z sokiem Amla .

Those suffering from hair loss or baldness, may apply a paste of hot olive oil, one tablespoon of honey, one teaspoon of cinnamon powder before bath and keep it for approx. Osoby cierpiące na wypadanie włosów lub łysienia, mogą stosować pasty gorącej oliwy z oliwek, łyżkę miodu, łyżeczkę cynamonu w proszku przed wanną i zachować ją na około. 15 min. 15 min. and then wash the hair. , a następnie umyć włosy. It was found to be effective even if kept on for 5 minutes. Okazało się, że są skuteczne, nawet jeśli są przechowywane przez 5 minut.

HEALTH TIPS Porady zdrowotne


HEART DISEASES: Chorób Serca:

Make a paste of honey and cinnamon powder, apply on bread, chappati, or other bread, instead of jelly and jam and eat it regularly for breakfast. Dodać pasty z miodu i cynamonu w proszku, stosowane na chleb, chappati lub inne pieczywo, zamiast galaretki i dżemy i jeść regularnie na śniadanie. It reduces the cholesterol in the arteries and saves the patient from heart attack. Zmniejsza poziom cholesterolu w ścianach tętnic oraz zapisuje pacjentów z zawałem serca. Also those who already had an attack, if they do this process daily, they are kept miles away from the next attack. Także tych, którzy już atak, jeśli nie ten proces codziennie, są one przechowywane kilometrów od następnego ataku. Regular use of the above process relieves loss of breath and strengthens the heartbeat. Regularne stosowanie tego procesu uwalnia utraty tchu i wzmacnia bicie serca. In America and Canada, various nursing homes have treated patients successfully and have found that as age the arteries and veins lose their flexibility and get clogged; honey and cinnamon revitalizes the arteries and veins. W USA i Kanada, różne są domy opieki pacjentów leczonych skutecznie i odkryli, że wraz z wiekiem tętnice i żyły tracą elastyczność i zapychać, miodu i cynamonu rewitalizuje tętnice i żyły.

ARTHRITIS: Stawów:
Take one part honey to two parts of lukewarm water and add a small teaspoon of cinnamon powder, make a paste and massage it on the itching part of the body slowly. Weź jedną część miodu na dwie części ciepłej wody i dodać małą łyżeczkę cynamonu, zrobić masaż i wklej go na części swędzenie ciała powoli. It is noticed that the pain recedes within a minute or two. Zauważono, że ból ustępuje w ciągu minuty lub dwóch.

Arthritis patients may take daily, morning and night, one cup of hot water with two spoons of honey and one small teaspoon of cinnamon powder. zapaleniem stawów mogą przyjmować codziennie, rano i wieczorem, jedną filiżankę gorącej wody z dwoma łyżkami miodu i jedną małą łyżeczkę cynamonu. If taken regularly even chronic arthritis can be cured. Jeśli stosowany regularnie, nawet przewlekłe zapalenie stawów może być wyleczone.

In a recent research conducted at the Copenhagen University, it was found that when the doctors treated their patients with a mixture of one tablespoon Honey and half teaspoon cinnamon powder before breakfast, they found that within a week out of the 200 people so treated practically 73 patients were totally relieved of pain and within a month, mostly all the patients who could not walk or move around because of arthritis started walking without pain. W ostatnich badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Kopenhadze, okazało się, że kiedy lekarze leczonych pacjentów z mieszaniną jedną łyżkę miodu i pół łyżeczki cynamonu w proszku przed śniadaniem, okazało się, że w ciągu tygodnia z 200 osób leczonych więc praktycznie 73 chorych całkowicie zwolniony z bólu i w ciągu miesiąca, głównie u wszystkich pacjentów, którzy nie mogli chodzić lub poruszać się z powodu zapalenia stawów zaczął chodzić bez bólu.

CHOLESTEROL: Cholesterol:
Two tablespoons of honey and three teaspoons of Cinnamon Powder mixed in 16 ounces of tea water, given to a cholesterol patient, was found to reduce the level of cholesterol in the blood by 10% within 2 hours. Dwie łyżki miodu i trzy łyżeczki cynamonu w proszku miesza się w 16 uncji wody herbaty, biorąc pod uwagę pacjentowi, cholesterol, stwierdzono, że obniżenie poziomu cholesterolu we krwi o 10% w ciągu 2 godzin. As mentioned for arthritic patients, if taken 3 times a day, any chronic cholesterol is cured. Jak wspomniano na pacjentów z zapaleniem stawów, jeśli wziąć 3 razy dziennie, chroniczne cholesterolu jest wyleczona. As per information received in the said journal, pure honey taken with food daily relieves complains of cholesterol. Jak na informacje otrzymane w tej dziennik, czysty miód posiłku dziennie zmniejsza skarży się na poziom cholesterolu.

COLDS: PRZEZIĘBIENIA:
Those suffering from common or severe colds should take one tablespoon lukewarm honey with 1/4 spoon cinnamon powder daily for 3 days. Osoby cierpiące na przeziębienia lub ciężką powinny jedną łyżkę miodu z letniej 1 / 4 łyżeczki cynamonu w proszku dziennie przez 3 dni. This process will cure most chronic cough, cold and clear the sinuses. Proces ten będzie wyleczyć większość przewlekły kaszel, przeziębienie i jasne zatok.

INFERTILITY: NIEPŁODNOŚCI:

Yunani and Ayurvedic Medicine have been using honey for thousands of years to strengthen the semen of men. Yunani i Ayurvedic Medicine zostały z wykorzystaniem miodu od tysięcy lat w celu wzmocnienia nasienia mężczyzn. If impotent men regularly take two tablespoon of honey before going to sleep, their problem will be solved. Jeśli bezsilny mężczyzn regularnie przyjmować dwie łyżki miodu przed snem, ich problem zostanie rozwiązany.

UPSET STOMACH: / Niestrawność:
Honey taken with cinnamon powder cures stomachache and also clears stomach ulcers from the root. Miodu z cynamonu leczy bóle brzucha i usuwa także wrzodów żołądka od korzenia.

GAS: / GAZ:
According to the studies done in India & Japan, it is revealed that if honey is taken with cinnamon powder the stomach is relieved of gas. Według badań przeprowadzonych w Indiach i Japonii, okazuje się, że jeżeli miód pochodzi z cynamonu żołądka jest zwolniony z gazu.

IMMUNE SYSTEM:  / Układ odpornościowy:
Daily use of honey and cinnamon powder strengthens the immune system and protects the body from bacteria and viral attacks. Codzienne stosowanie proszku miodem i cynamonem wzmacnia system odpornościowy i chroni organizm przed bakteriami i ataków wirusowych. Scientists have found that honey has various vitamins and iron in large amounts. Naukowcy odkryli, że miód ma różne witaminy i żelazo w dużych ilościach. Constant use of honey strengthens the white blood corpuscles to fight bacteria and viral diseases. Ciągłe używanie miodu wzmacnia białych krwinek do walki z bakteriami i chorób wirusowych.

INDIGESTION: / Niestrawność:
Cinnamon powder sprinkled on two tablespoons of honey taken before food, relieves acidity and digests the heaviest of meals. cynamonu posypane na dwie łyżki miodu przed posiłkiem, łagodzi kwasowość i płyny do najcięższych posiłków.

INFLUENZA: / Grypa:
A scientist in Spain has proved that honey contains a natural ingredient, which kills the influenza germs and saves the patient from flu. Naukowiec w Hiszpanii wykazały, że miód zawiera naturalny składnik, który zabija zarazki grypy i zapisuje pacjenta na grypę.

LONGEVITY: / Trwałość:
Tea made with honey and cinnamon powder, when taken regularly arrests the ravages of old age. Herbata z miodem i cynamonem w proszku, w przypadku systematycznego stosowania aresztowania zniszczeniach starości. Take 4 spoons of honey, 1 spoon of cinnamon powder and 3 cups of water and boil to make like tea. Weź 4 łyżki miodu, 1 łyżeczka cynamonu w proszku i 3 szklanki wody i gotować, aby jak herbata. Drink 1/4cup, 3 to 4 times a day. Drink 1/4cup 3 do 4 razy dziennie. It keeps the skin fresh and soft and arrests old age. Utrzymuje skórę świeży i miękki i aresztowań starości. Life spans also increases and even a 100 years old, starts performing the chores of a 20-year-old. długość życia wzrasta również, a nawet 100 lat, zacznie wykonywać wszystkie obowiązki, o 20-letniej.

SKIN INFECTIONS: / Zakażenia skóry:
Applying honey and cinnamon powder in equal parts on the affected parts cures eczema, ringworm and all types of skin infections. Zastosowanie miodu i cynamonu w równych częściach na dotkniętych częściach leczy wypryski, grzybica i wszystkie rodzaje infekcji skóry.

WEIGHT LOSS: Weight Loss:
Daily in the morning 1/2hour before breakfast on an empty stomach and at night before sleeping, drink honey and cinnamon powder boiled in one-cup water. Codzienne 1/2hour rano przed śniadaniem na czczo i wieczorem przed snem, miód pić i cynamonu gotowane w wodzie jedną filiżankę. If taken regularly it reduces the weight of even the most obese person. Jeśli stosowany regularnie zmniejsza wagę nawet osoba najbardziej otyłych. Also drinking of this mixture regularly does not allow the fat to accumulate in the body even though the person may eat a high calorie diet. Także picie tej mieszaniny regularnie nie dopuszcza do gromadzenia się tłuszczu w organizmie, chociaż osoba może jeść wysokiego spożycia kalorii.

CANCER: / Rak:
Recent research in Japan and Australia has reveled that advanced cancer of the stomach and bones have been cured successfully. Ostatnie badania przeprowadzone w Japonii i Australii radował się, że zaawansowanego raka żołądka i kości zostały wyleczone pomyślnie. Patients suffering from these kinds of cancer should daily take one tablespoon of honey with one teaspoon of cinnamon powder for one month 3 times a day. Chorzy z tych rodzajów raka powinna codziennie przyjmować jedną łyżkę miodu z jednej łyżeczki cynamonu w proszku na okres jednego miesiąca 3 razy dziennie.

FATIGUE: Zmęczenie:
Recent studies have shown that the sugar content of honey is more helpful rather than being detrimental to the strength of the body. Ostatnie badania wykazały, że zawartość cukru miód jest bardziej pomocne, a nie jest szkodliwe dla wytrzymałości organizmu. Senior citizens, who take honey and cinnamon power in equal parts, are more alert and flexible. Seniorzy, którzy przejmą władzę miodu i cynamonu w równych częściach, są bardziej czujne i elastyczne. Dr. Milton who has done research says that half tablespoon honey taken in a glass of water and sprinkled with cinnamon powder, taken daily after brushing and in the afternoon at about 3.00 pm when the vitality of the body starts to decrease, increases the vitality of the body within a week. Dr Milton, który prowadził badania mówi, że łyżka miodu pół podjętych w szklance wody i posypane cynamonu raz na dobę po umyciu, a po południu około 15:00, kiedy witalność organizmu zaczyna maleć, zwiększa żywotność ciała w ciągu tygodnia.

HEARING LOSS: SŁUCHU:
Daily morning and night honey and cinnamon powder taken in equal parts restore hearing. Codziennie rano i miodu, cynamonu i noc podjęte w równych częściach przywrócenie słuchu.

GENERAL HEALTH CARE / OCHRONA ZDROWIA OGÓLNE

SKIN CARE / SKIN CARE
Out of these, cleansing, toning and moisturizing should be followed as a daily routine. Poza tym, czyszczenie, tonację i nawilżające należy przestrzegać codziennej rutyny.

Cleansing / Oczyszczanie
Ayurveda suggests the use of herbal powders called Ubtans to cleanse the skin. Ayurveda sugeruje stosowanie proszków ziołowych nazwie Ubtans oczyścić skórę. A paste of ingredients like turmeric, and licorice can be used for this purpose. Wklej składników, takich jak kurkuma, lukrecji i mogą być wykorzystane do tego celu. Perspiration and accompanying waste products are continually excreted from the pores of the skin,, attracting dirt and bacteria. Pot i dołączonych do produktów, odpady są stale wydalane z porów skóry, przyciąga brud i bakterie. Initial cleansing removes this dirt, making the skin surface fresh and ready to receive facial massage. Wstępne oczyszczanie usuwa ten brud, co czyni powierzchnię skóry świeże i gotowe do odbioru masaż twarzy.

Massage / Masaż
Mild massaging should be done to the face by using oils medicated with herbal ingredients like sandalwood, licorice or vetiver grass. Łagodny masaż należy zrobić, aby twarz przy użyciu olejów leczniczych z ziołowych składników, jak drzewo sandałowe, lukrecji i trawy wetiweru. Massaging also tightens the skin and erases fine wrinkles. Masaż również napina skórę i usuwa drobne zmarszczki.

Herbal Steam Herbal Steam
The warmth, moisture and fragrance of the infusion used for steam helps dissipate muscular and mental tension, boost circulation and activate the pores and glands. Ciepło, wilgoć i zapach infuzji wykorzystywany do wytwarzania pary pomaga rozproszyć mięśni i napięcia psychicznego, poprawy krążenia i aktywować porów i gruczołów. The frequency of this procedure should be moderated by observing condition of skin. Częstotliwość ta procedura powinna być moderowane przez obserwację stanu skóry. For dry skin, steam should be applied once in two weeks. Dla skóry suchej, pary powinny być stosowane raz na dwa tygodnie. For this purpose, mixture of Dashamoola (the group of ten herbs), rose or sandalwood powder should be mixed with water, and boiled. W tym celu mieszaninę Dashamoola (grupa ziół dziesięć), róży i drzewa sandałowego Proszek należy wymieszać z wodą i gotować. For normal skin, infusion of Withania somnifera ( Ashwagandha ) and sandalwood should be used, while for oily skin, infusion of lemon grass and rose powder is recommended. Do skóry normalnej, wlew somnifera Withania ( Ashwagandha ) i drzewo sandałowe powinien być stosowany, podczas gdy dla skóry tłustej, wlew trawy cytrynowej i wzrósł w proszku jest zalecane.

Gentle Scrub / Delikatny peeling
Scrubbing should be done with a very light hand, otherwise it damages the skin, which is especially delicate in the facial area. Szorowanie należy zrobić z ręki bardzo lekkie, w przeciwnym razie uszkodzenia skóry, które jest szczególnie delikatne w zakresie twarzy. This stimulates circulation and rejuvenates the skin. To pobudza krążenie i odmładza skórę.

Cleansing Mask Cleansing Mask
Dirt accumulated in the deeper layers of skin is extracted by using a facial mask. Brud gromadzi się w głębszych warstwach skóry jest ekstrahowana za pomocą twarzy maskę. It also prevents the formation of acne and blackheads. To także zapobiega powstawaniu trądziku i zaskórników. Clay is the best base for a mask (Gopichandan or Multani Mitti) and is a rich source of minerals. Aloe Vera , lemon juice or spring/rose water is mixed to prepare the mask. Clay jest najlepszym miejscem na maskę (Gopichandan lub Multani Mitti) i jest bogatym źródłem minerałów. Aloe Vera , sok z cytryny lub wiosna / wody różanej miesza się przygotować maskę. Various face packs, containing the powders of medicinal herbs, and gels of fruits and vegetables are also used to improve circulation, to cleanse and tighten the facial skin. Różne maseczek, zawierające proszki ziół leczniczych i żele owoców i warzyw są wykorzystywane, aby poprawić krążenie, aby oczyścić i dokręcić skóry twarzy. Face packs and masks should be applied and kept till they dry. Maski i maski powinny być stosowane i przechowywane aż do sucha. These should be removed using warm water and a clean cloth or cotton. Powinny one być usunięte przy użyciu ciepłej wody i czystej szmatki lub bawełnianych.
Toners Tonery
These are used to tighten the skin and prevent dirt and dust from settling on its surface. Są one używane do zaostrzenia skóry i zapobiega brud i kurz z osiedleniem się na jej powierzchni. Pastes of Rubia cordifolia (Manjishtha), licorice and embelic myrobalan are the herbs, which tighten the skin by exerting an astringent effect. Pasty z Rubia cordifolia (Manjishtha), lukrecji i myrobalan embelic są zioła, które dokręcić skórę wywierając działanie ściągające.

Moisturizers Nawilżające
All skin types need moisturizing in order to protect from drying and bacterial infection. Wszystkie rodzaje skóry muszą nawilżające w celu ochrony przed wysychaniem i zakażenia bakteryjne. Aloe Vera with glycerin and ghee can be used as a simple homemade moisturizer. Aloe Vera z gliceryną i ghee może być używany jako prosty balsam domowej roboty. Moisturizers should preferably be applied at night, to make skin smooth and lustrous. Nawilżające powinny być stosowane na noc, aby skóra jest gładka i błyszcząca.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.